Top Procent

Gdzie założyć IKE?

Kwiecień 07
17:02 2016

Indywidualne konta emerytalne stanowią trzeci, dobrowolny filar oszczędzania na emeryturę. Pieniądze zgromadzone na takim rachunku stanowią własność klienta, który może je w każdej chwili wycofać. W jakich instytucjach można założyć IKE?

IKE funkcjonują na podobnych zasadach jak konta oszczędnościowe. Są oprocentowane, a klient może swobodnie dysponować środkami tam zgromadzonymi. Każdego roku ustalany jest górny limit wpłat dokonywanych na to konto – jest on równy trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia i w roku 2016 wynosi 12 165 zł.

Gdzie założyć IKE?

Indywidualne konto emerytalne jest otwierane i prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej z wybraną instytucją finansową. Tego typu rachunek możemy otworzyć w następujących instytucjach:

  • fundusz inwestycyjny,
  • biuro maklerski,
  • zakład ubezpieczeń,
  • bank.

Formy IKE

IKE może przybierać cztery formy:

  • funduszu inwestycyjnego,
  • rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim,
  • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • lokaty bankowej.

Korzyści podatkowe z IKE

Podstawową zaletą oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych jest zwolnienie uzyskanego w ten sposób zysku z podatku Belki. Podatek ten nie zostanie naliczony tylko wtedy, gdy oszczędzający wypłaci środki z konta po osiągnięciu wieku 60 lat. Osoby, które przed 60 rokiem życia nabędą uprawnienia emerytalne, mogą dokonać wypłaty po ukończeniu 55 lat. W sytuacji, gdy właściciel konta IKE  zdecyduje się wycofać zgromadzone środki wcześniej, bank wypłaci mu kapitał oraz odsetki, ale pomniejszone o 19%  podatek od zysków kapitałowych.

IKE można przenosić!

Indywidualne konta emerytalne może przenosić między bankami oraz innymi podmiotami. W takim przypadku musimy wcześniej zgłosić chęć dokonania transferu środków w podmiocie, w którym posiadamy konto. Każda osoba pełnoletnia może posiadać tylko jeden rachunek IKE, w związku z tym każde zawarcie nowej umowy będzie skutkowało rozwiązaniem poprzedniej.

Zawierając nową umowę, zaznaczamy we wniosku, który podmiot prowadzi obecnie nasz rachunek IKE. Drugi wniosek składamy w naszej instytucji i tam składamy dyspozycję o dokonanie wypłaty transferowej na nowe konto. Środki powinny zostać przeniesione w ciągu 14 dni.

Koszt prowadzenia IKE

Rachunki IKE są na ogół prowadzone bezpłatnie. Jednak banki zastrzegają opłaty karne, np. w przypadku, gdy klient zdecyduje się wypłacić pieniądze w ciągu pierwszego roku od zawarcia umowy. W czterech największych bankach polskich taka operacja kosztuje 200 zł.

Podobne artykuły